Polasaí Gaeilge

 

Scoil Cholmcille,

Cill Mhic nEanain

Athbhreithniú 2016-‘17

 Rinneadh ath-bhreithniú ar ár bplean Gaeilge ag cruinniú foirne i mBealtaine 2016 agus cuireadh i gcrích é ag cruinniú i Méan Fómhair 2016.

Buaic-phointí

D’éirigh linn na príomh-spriocanna sa phlean deireannach a bhaint amach.  Measann foireann na scoile go bhfuil dul chun cinn mór a dhéanamh maidir le labhairt agus scríbhneoireacht na Gaeilge sa scoil.

Clár nua digíteacha ‘Bua na Cainte’ tugtha isteach sna bunranganna.

I measc na bpríomh bua phointí a mheasamar a bhfuil dul chun cinn mór a dhéanamh ná maidir le hamhráin, paidreacha, beannachtaí coitianta Gaeilge a chanadh ‘s a rá ag na tionóil scoile ags in sna ranganna.

Táimid ag díriú go mór ar na páistí abairtí iomlána agus feicimid dul chun cinn mór anseo.

Táimid ag déanamh dul chun cinn dearfach chun cinn dearfach maidir leis an Ghaeilge a chomhtháthú le hábhair eile, mar Corpoideachais/ Ealaín/Ceol/Drámaíocht agus agallaimh/O.S.P.S/ Ceol an Aifrinn, agus ár dtionóil scoile a bhainistiú tré Ghaeilge.

Táimid ag déanamh measanú foirmiúil ar chumas na bpáistí i nGaeilge; trialacha Gaeilge Dhroim Conrach sna ranganna.  Cuirtear toradh an mheasúcháin se oar fail do na tuismitheoirí gach bliain.

Thosaíomar ar úr-scéalta agus leabhairí breise Gaeilge a aimsiú do rang a trí go rang a sé.

Táimid ag glacadh páirt i gcomórtaisí taobh amuigh d’am scoile le roinnt blianta anois.  I 2016, ghlac timpeall caoga scoláire páirt i gcomórtaisí Céim Aniar sna Dúnaibh agus in imeachtaí ‘Réalt Uladh’ in LYIT.

Ghlac iomlán na ndaltaí páirt i Scríobh Leabhar Gaeilge’ le roinnt blianta anuas.

Díriú ar abairtí iomlána;

‘An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?’ in áit an focal ‘leithreas’ amháin;

‘An féidir liom leabhar leabharlainne a fháil?’

‘tá m’obair déanta’

‘tá ceist agam’

‘tá a fhios agam’

Mheasamar go bhfuil tábhacht le Gaeilge mar theanga neamhfhoirmiúil sa rang, agus ag na páistí ag dul ar theachtaireachtaí go dtí an oifig, idir ranganna….

Clár scríbhneoireachta Gaeilge le bunadh sna ranganna.

Polasaí maidir le scrúdú cumas Gaeilge na bpáistí le forbairt.

Féidearachtaí acmhainní Gaeilge don clárbán a fhiosrú, www.scoilnet.iewww.seomraranga.ie, Bun go Barr ar chláridirghníomhach.

 

Tréimhse an Phlean seo.

Tá súil againn cur leis an dul chun cinn atá thuasluaite.

Le cur le háiseanna Gaeilge na scoile/’anmúinteoir.ie’ á thriáil againn…..

Cuirfimid leis na h-úrscéalta a thugamar isteach faoin bplean dheireannach agus leathnú a dhéanamh ar áiseanna léitheoireachta Gaeilge sa leabharlann agus sna ranganna (Bun os Cionn le Ruairí, Cad a tharla don Eolaí Óg, An Múinteoir Nua….)

 

Tuilleadh forbairt le déanamh faoi snáithí difriúla, mar shampla, Filíocht ranga, le filíocht de ghlan-mheabhair san áireamh.

Ag díriú ar dhearcadh fábharach a chothú I measc na ndaltaí uilig, agus acmhainne san áireamh……daltaí a bhfuil eisceacht faighte ag cuid acu ó bheith ag foghlaim teanga sa bhreis ars coil.

Daltaí ag bronnadh Gaeilgeoirí na Seachtaine ‘s eile.

Ag díriú ar úsáid na Gaeilge in Aistear.

 

Freisin, tá scéim phíolóta nua ‘Gaelbhratach’ a reachtáil ag Gael Linn do scoileanna na tire.  Fuaireamar deis páirt a ghlacadh sa scéim agus ghnóthaigh muid teastas don obair a rinneamar I mBliain a hAon den scéim.  Measann foireann na scoile go raibh tionchar dearfach ag an scéim se oar an nGaeilge sa scoil agus tá uainn leanúint le Bliain a Dó agus a Trí den scéim.

Táimid ag díriú ar roinnt spriocanna don scéim seo.

-Rannta, Amhráin, CluichíFáinneacha, Cluichí Bos ‘ Lámh

-An Tionól Scoile

-Amhrán na bhFiann

-Bainistíocht ranga

-Tráthanna Ceisteanna & téarmaíocht/cén sliabh/cnoc/tír/abhainn…..is mó/is airde srl/ag cumadh ceisteanna/ ag obair I ngrúpaí

-Frásanna/ Nathanna na Seachtaine

-Gaeilgeoir na Seachtaine a bhronnadh

-Fógraí scoilei I nGaeilge/ fógraí ar an idir-chom/ leathnú ar úsád na Gaeilge ar chlár digíteacha na scoile/ blag gaeilge do Gaelbhratach

-Karaoke tré Ghaeilge

 

24ú Méan Fómhair 2016.

I bhfeidhm go dtí Samhain 2019, nó níos luaithe más gá.

 

 POLASAÍ GAEILGE.

Réamhráiteas.

Tháinig foireann na scoile le chéile le pleanáil in-sheirbhíse a dhéanamh maidir le polasaí na Gaeilge de sa scoil.  Rinneamar athbhreithniú ar ár gcleachtas agus phléimear an curaclam.  Chuir muid tús leis an bplean Gaeilge seo.

 Bunchúiseanna.

Tá gá le plean Gaeilge a bheith ann chomh maith le pleanáil sa dóigh ‘s go mbeidh leanúnachas, struchtúr agus treoir ann ó thaobh múineadh na Gaeilge de ó ranganna Naíonáin go Rang a Sé.  Déanfar forbairt ar an gCuraclam sna ceithre snáithe thíosluaite.

–  éisteacht.

–  labhairt.

–  léitheoireacht.

–  scríbhneoireacht.

An Plean i gcomhthéasc na scoile.

Tá ocht n-oide ranga bunaithe go lánaimseartha sa scoil chomh maith le Múinteoirí Foghlaim Tacaíochta agus an Príomhoide.  Mheasamar mar fhoireann gur seo thíos na príomhláidreachtaí agus laigeachtaí a bhain le múineadh na Gaeilge inár scoil.

Láidreachtaí

–  tá foireann buan, lánaimseartha again; is í an Ghaeilge an ghnáth-theanga labhartha i measc na múinteoirí féin.

–  tá ardchaighdéan Gaeilge ag na múinteoirí; agus cainteoirí Gaeilge ina measc.

–  tá suim ar leith ag an fhoireann an Ghaeilge a chuir chun cinn sa scoil agus is í a bheith in úsáid mar ghnáth theanga cumarsáide.

–  bhí béim láidir ariamh ar labhairt na Gaeilge sa scoil.

Laigeachtaí.

–  is beag Gaeilge atá sa cheantar.

–  go minic, ní léir do na páistí go bhfuil tábhacht leis an teanga taobh amuigh d’obair na ranga.

–  cé go raibh plean Gaeilge sa scoil go dtí seo, mheasamar go raibh sé rud beag as dáta agus go raibh sé tábhachtach athbhreithniú a dhéanamh air.

–  shíl muid go bhfuil easpa acmhainní Gaeilge sa scoil.

Is iad aidhmeanna an Churaclaim Gaeilge sa scoil ná

–  úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga cumarsáide a chur chun cinn.

–  dearcadh dearfach i leith na Gaeilge a chothú.

–  taitneamh a bheith le baint as foghlaim na Gaeilge.

–  cumas éisteachta agus labhartha an pháiste a fhorbairt agus a m(h)uinín chun an Ghaeilge a úsáid a chothú.

–  cumas léitheoireachta agus scríobhneoireachta an pháiste a chothú.

–  éisteacht, labhairt, léitheoireacht agus scríobhneoireacht a fhorbairt ar bhealach comhtháite ag leibhéil a oireann do na páistí.

–  cúram a dhéanamh d’fhorbairt shóisialta, chognaíoch, mhothúchanach, shamhlaíoch agus aeistéitiúil an pháiste.

–      Seans a thabhairt do na paistí dántaí/amhráin a rá os comhair na scoile

Ábhar agus modheolaíochta.

Feidhmeanna Teanga.

Is iad na feidhmeanna teanga croí-lár an Churaclaim.  Tá sé tábhachtach na feidhmeanna teanga a roghnú, a fhorbairt, a mhúnlú agus a úsáid.  Beidh feidhmeanna teanga i gceist mar chuid lárnach de gach snáithe den Churaclaim.

Tá siad roinnte ina sé chatagóir feidhmeanna

– ag déanamh caidreamh sóisialta.

– eolas a thabhairt agus eolas a lorg.

–  dearcadh a léiriú agus a lorg.

–  dul i gcion ar dhuine.

–  struchtúr a chur ar chómhrá.

–  soiléiriú a lorg i gcómhrá.

(féach Aguisín 1).

Snáitheanna an Churaclaim.

Déanfar forbairt ar na snáitheanna ar bhealach comhtháite agus luaitear anseo na príomhghnéithe a bhaineann le gach snáithe.

ÉISTEACHT.

tá gá le cluas an pháiste a oiliúint conas éisteacht i gceart.  Beidh na páistí ag éisteacht go neamhfhoirmiúil i rith an lae agus ag éisteacht go foirmiúil i rith ceachta, mar shampla le

–  rannta

–  amhráin

–  dánta

–  bainisteoireachta ranga.

– teascanna éisteachta

Ranganna Naíonáin.

Baineann tábhacht faoi le cúrsaí éisteachta sna ranganna naíonáin mar tá na páistí ag brath ar an mhúinteoir don Ghaeilge, mar shampla

–  ainmneacha na nithe sa seomra ranga.

–  ceisteanna beaga fúthu féin; ainm, aois srl’

–  rainn agus amhráin bheaga shimplí a chabhróidh leo seilbh a fháil ar an teanga.

–  dánta le geaitsíocht.

–  abairtí ar nós ‘ Sin ___’.

Rang a hAon agus a Dó.

–  Treoracha le leanúint as Gaeilge.

–  nathanna beaga le cloisteáil.

–  forbairt ar na ceisteanna a múineadh sna naíonáin.

–  biongó le huimhreacha a imirt.

–  biongó le focail a imirt.

–  pictiúir a chríochnú ó treoracha tugtha.

–  sraith phictiúr chun eachtra a léiriú a chur in ord.

–  aithint foclóra ó chairteanna nó nithe sa seomra.

– feicim rud éigin ag toiseacht le ‘g’ m.sh

 Rang a Trí agus a Ceathair.

–  Cluichí a imirt a chuireann iachall ar na páistí tuiscint a bhaint as an éisteacht; ceisteanna a chuir atá bunaithe ar shliocht léitheoireachta, mar shampla.

–  ceisteanna ‘fíor nó bréagach’.

– feicim rud éigin ag toiseacht le ’g’ m.sh

–  éisteacht i gcomhair eolas faoi leith.

–  cluichí le treoracha; pictiúr a thabhairt do na páistí agus tabhairt orthu nithe breise a chur leis de réir treoracha an mhúinteora.

–  Biongó

–  Deireann an múinteoir abairt atá ar eolas ag na páistí le botúin amháin ann agus beidh orthu an botún sin a aimsiú.

–  téip a thabhairt isteach le daoine ag labhairt air agus bíonn ar na páistí eolas a bhailiú uaidh nó ceisteanna a fhreagairt.

Rang a Cúig agus Rang a Sé.

–  Gníomhaíochtaí inár gá do na páistí éisteacht le chéile agus eolas a bhaint as a gcuid cainte.

–deis a thabhairt dóibh éisteacht leis an nuacht agus iarracht a dhéanamh ar chiall a bhaint as.

–  Cláracha Gaeilge a thabhairt isteach sa seomra ranga agus ligint dóibh amharc orthu.

–  Cluichí le treoracha arís ach iad níos deacra ag brath ar fhoclóir na bpáistí.

–  ag éisteacht le scéalaí.

Beidh páistí ag úsáid Gaeilge chomh minic agus is féidir i rith an lae.  Páistí ag labhairt go simplí faoi na rudaí a bhfuil spéis acu iontu, trí chluichí teanga, scéalaíocht, agallaimh, ról-imirt srl.

Bainfear úsáid as an Ghaeilge

–  mar theanga bhainistíochta ranga.

–  mar theanga chumarsáide idir na múinteoirí.

–  mar theanga chumarsáide idir múinteoirí agus cuairteoirí chun na scoile, chomh fada agus ‘s féidir.

–  i bhfógraí ar crochadh ar fud na scoile.

–  i scéim leanúnach neamhfhoirmiúil ag baint úsáid as na sé chatagóir feidhmeanna sna feidhmeanna teanga.

LÉITHEOIREACHT.

Cuirfear tús leis an léitheoireacht foirmiúil i Rang a hAon agus beidh dúshraith láidir acu sa teanga labhartha roimhe seo.

–  rannta.

–  dánta.

–  cluichí éisteachta.

–  pictiúir leabhair.

–  leabhair mhóra.

–  nuacht phearsanta srl.

Ins na hArdranganna, beidh na scileanna léitheoireachta a fhorbairt ag na múinteoirí

–  scéalta ins na leabhair.

–  scríbhneoireacht an pháiste.

–  leabhair fíor scéalta agus finscéalta.

 Naíonáin go Rang a Dó.

–  prionta sa timpeallacht, fógraí agus lipéid sa seomra ranga.

–  cairteanna bunaithe ar ábhar éagsúla, slite beatha, an aimsir, míonna, laethanta, ainmhithe srl.

–  scéalta a léamh do na páistí.

– leabhair mhóra le téacs.

–  rainn, dánta, amhráin.

–  cluichí boird.

–  tascanna léitheoireachta.

–  leabhair léitheoireachta ranga ó Rang a hAon ar aghaidh.

–  leabhair le pictiúir agus focail, bunaithe ar na téarmaí.

Rang a Trí go Rang a Sé.

–  prionta sa timpeallacht.

–  cairteanna bunaithe ar ábhar éagsúla; slite beatha, an aimsir, bia srl.

–  léitheoireacht a shamhlú le taitneamh trí éisteacht le scéalta agus dánta tarraingteacha a léamh os ard ag an mhúinteoir.

–     léitheoireacht sa seomra ranga ó leabhair léitheoireachta agus ó chinéalacha éagsúla téacs.

 

Cártaí   Liostaí   Litreacha   Tuairisci   Filíocht

Dialainn    Ailt   Fógraí   Nótaí   Biachláir   Am Cláracha

 Cuirithe   Teachtaireachtaí   Scéaltaí  Treoracha.

SCRÍBHNEOIREACHT.

Arís cuirfear tús leis an scríbhneoireacht foirmiúil i Rang a hAon.

Sna ranganna naíonáin beidh cúrsa réamhscríbhneoireachta a úsáid ag na páistí ag baint úsáid ag na craíon, scuabanna péint, a méara agus pinn luaidhe chun patrúin scríobhneoireachta a dhéanamh.  Nuair a bheidh siad réidh, beidh siad ábalta dul ar aghaidh chun litreacha, focail agus frásaí a scríobh, a n-ainm

féin a scríobh agus abairtí shimplí a scríobh.

Rang a hAon agus a Dó.

–  Nuacht laethúil a scríobh.

–  Abairtí agus ailt simplí.

–  Lipéidí a chur le pictiúir.

–  Cártaí d’ócáidí áirithe.

–  Foghlaim conas foclóir simplí a úsáid chun cuidiú le cruinneas sa scríobhneoireacht.

 Rang a Trí agus a Ceathair.

–  Abairtí agus ailt.

–  Abairtí a chur le pictiúir.

–  Liosta focail.

– Scéaltaí.

–  Freagraí ar cheisteanna.

–  Ceachtanna graiméir.

–  Cártaí d’ócáidí áirithe.

 Rang a Cúig agus a Sé.

–  Abairtí agus ailt a scríobh.

–  Scéalta a scríobh.

–  Liostaí foclóra ag baint leis na téamaí.

–  Freagraí ar cheisteanna.

–  Ceachtanna graiméir.

–  Taithí ar scríbhneoireacht cinéalacha éagsúla teacs;

Cártai   Liostaí   Litreacha   Tuairisci   Filíocht

 

Dialainn   Ailt   Fógraí   Nótaí   Biachláir   Am Cláracha

 

Cuirithe   Teachtaireachtaí   Scéaltaí  Treoracha.

 

Chun cabhrú leis na páistí ina gcuid scríobhneoireachta beidh na nithe seo a leanas ar fáil i ngach seomra;

 

Luaschártaí

 

Cairteanna bunaithe ar ábhair éagsúla; siopaí, an aimsir, bia ….

 

Leabhair nótaí le liostaí focail le haghaidh gach téama nua.

 

Foclóir Gaeilge/ Béarla, Béarla/ Gaeilge.

 

Liostaí focail ar crochadh a bhaineann le téamaí éagsúla.

 

Cairteanna ag múineadh poinntí graiméir (RANG 3-6).

 

 FILÍOCHT

Baineann na múinteoirí úsáid as an bhfilíocht chun aidhmeanna na ceithre snáithe a bhaint amach.

 

NAÍONÁIN.

Rainn a úsáid chun litreacha, uimhreacha, dathanna…. a mhúineadh.

Aithris agus athrá.

Dánta ar théamaí na míosa.

Dánta geatsaíochta.

 

RANG A HAON AGUS A DÓ.

Dánta ar théamaí na míosa.

Cleachtadh scríbhneoireachta.

Pictiúir a tharraingt bunaithe ar dháin.

Cómhrá.

Dánta ar son an rithim, rím agus ceol atá iontu.

Aithris agus athrá.

 

RANG A TRÍ AGUS A CEATHAIR.

Dánta ar théamaí na míosa.

Aithris agus athrá.

Dánta a fhoghlaim de ghlanmheabhair.

Pictiúir a tharraingt bunaithe ar an dán.

Téamaí an dáin a phlé.

 

RANG A CÚIG AGUS A SÉ.

Dánta ar théamaí na míosa.

Aithris agus athrá.

Dánta a fhoghlaim de ghlanmheabhair.

Pictiúir a tharraingt bunaithe ar an dán.

Téamaí an dáin a phlé.

Dánta a chur i gcomparáid le chéile.

Dán simplí a chumadh.

Scrúdu ar dhánta file faoi leith.

DRÁMAÍOCHT.

 Tá an drámaíocht ar cheann de na modhanna is éifeachtaí agus is fearr is fearr dá bhfuil ann chun an Ghaeilge a mhúineadh do na páistí agus baineann na múinteoirí úsáid as seo.

 Samplaí drámaíochta.

Mím; míniú a thabhairt ar fhocla dheacra.

Rainn/amhráin le geatsaí

Gníomhaíochtaí a mhúineadh.

Mím beag faoi ábhair éagsúla.

Scéal na Maidine; Ag muscailt, ag éirigh, ag ithe bricfeasta….

Páistí a chur i ngrúpaí ag iad i mbun ról-imirt agus suíomh a chur in iúl.

Drámaí simplí a léiriú.

Múinfear gramadach go foirmiúil ins na hArdranganna agus beidh béim ar an litriú ó Rang a Trí ar aghaidh.

 

GAEILGE NEAMHFHOIRMIÚIL.

Beidh na múinteoirí ag baint úsáid as deiseanna chun an Ghaeilge a úsáid chomh minic agus is féidir, mar shampla

Ag am rolla

Am teachta

Am imeachta

Paidreacha

I bhfógraí ar crochadh ar fud na scoile

I bhfógraí an tseomra ranga.

I bhfrásaí na seachtaine.

 

COMHTHÁTHÚ NA SCILEANNA

Déanfar na ceithre scileanna thuasluaite a chómtháthú chomh minic agus is féidir i rith ceachta.

 

COMHTHÁTHÚ LE hÁBHAIR EILE.

Déanfar iarracht an Ghaeilge a chomhtháthú le hábhair eile, mar

–  Corpoideachais.

–  Ealaíon.

–  Ceol.

–  Drámaíocht agus agallaimh.

–  O.S.P.S.

– Ceol an Aifrinn

 

PLEANÁIL RANGA.

Pleanáil fhadtéarmach sa Scéim Bliana.

Pleanáil ghearrthéarmach; Aonaid Teagaisc agus Foghlama.

TÉAMAÍ, STRAITÉISÍ, MODHANNA MÚINTE

Tá deich dtéama sa churaclam iad ar fad mar an gcéanna ó naíonáin go rang a sé. Ag smaoineamh ar shuim na bpáistí múinfear na feidhmeanna teanga faoi na téama áirithe sin

Téamaí: Mé Féin, An Scoil, Sa Bhaile, Siopadóireacht, Caitheamh Aimsire, An Aimsir, Bia, Éadaí, Téilifís, Ócáidí Speisialta,

 

agus baint acu go léir le saol an pháiste agus leis na daoine a dhéanann sé/sí teagmháil leo gach lá.

Beidh gach grúpa sa scoil ag obair ar na téarmaí céanna, ar bhealach leanúnach, i dtrátha an am céanna.

Sa Churaclam seo, tá an bhéim ar an chumarsáid.  Tá cumarsáid i gceist sna ceithre snáithe, san ábhar teagaisc agus foghlama agus modhanna múinte a úsáidtear.

Straitéisí: Agallaimh, Drámaíocht, Filíocht, srl.

 

  ÁISEANNA

Seo a leanas na háiseanna atá in úsáid sa scoil- ‘Bun go Barr’ mar scéim lárnach ó naíonáin go rang a sé. Tá Ceartlitriú in úsáid freisin chomh maith leis an scéim léitheoireachta ‘Soilse’ mar acmhainn breise léitheireachta ó rang a do go rang a sé.  Tá liosta iniata in Aguisín a trí do na háiseanna nua atá ar fáil.

 

 ÉAGSÚLACHT CUMAIS.

Cé go ndéanfar iarracht an Churaclam a mhúineadh ina iomláine, díreofar go speisialta ar chumais éisteachta agus labhartha an pháiste le éagsúlacht cumais.

 

MEASÚNÚ AR FHOGHLAIM NA BPÁISTÍ

Tá measúnú ag dul ar aghaidh ó lá go lá sa seomra ranga.

Glacfaidh an measúnú neamhfhoirmiúil seo foirm breathnú an mhúinteora ar an pháirt a ghlacann an páiste sa rang; cómhrá leis an pháiste; ceisteanna ó bhéal; obair scríofa agus obair baile.

Déanfaidh gach múinteoir measúnú ar a rang féin ag deireadh gach téarma ag baint úsáid as réimse d’uirlísí measúnaithe;

Dírbreathnú an mhúinteora ar an pháiste.

Tascanna agus trialacha leagtha amach ag an mhúinteoir.

Bailiúchán d’obair agus de thionscail an pháiste.

Beidh toradh an mheasúcháin seo curtha ar fáil do thuismitheoirí gach bliain.

 

Déanfar athbhreithniú ar an Pholasaí Gaeilge seo ag aon am más gá ach féachfaidh foireann na scoile air roimh Shamhain 2011, ar an dáta is deireannaí.

 

Rinneadh sin ar an Luan, an 10ú lá de mí Dheireadh Fómhair 2011.

Rinneadh é athuair ar an 11ú Aibreán 2013. Ar dtús, phléimear cur i bhfeidhm ár bplean, aon athriuthe ar an cleachtas atá ann faoi láthair agus féidearachtaí don todhchaí.

Athbhreithniú 2013

 I measc na dtuaraimí agus moltaí do thréimhse an phlean seo

Go bhfuil ‘Bun go Barr’ mar bhunús scéim do na ranganna uilig.

Gur ghlac an scoil páirt i gcomórtaisí taobh amuigh de am scoile le bliain/dhá bhliain anuas

-‘Féile Scoildhrámaíochta’,

-Comórtaisí Céim Aniar sna Dúnaibh agus in imeachtaí ‘Réalt Uladh’ in LYIT

– Scríobh Leabhair Gaeilge

agus gur bhain na páistí sult as seo.  Phléimear seo, agus cé nach mbeimear páirteach i ngach imeacht, ba mhaith linn díriú ar bheith páirteach in imeachtaí faoi leith.  Mheasamar go bhfuil ról tábhachtach ag an nGaeilge i dtionóil na scoile agus gur deis é le ranntaí, dántaí, ceol ‘s eile a chur i láthair agus go ndíreoimid ar an ngné seo i dtréimhse an phlean seo.

Beidh deis amhráin, paidreacha, beannachtaí coitianta Gaeilge a chanadh ‘s a rá ag na tionóil seo.

Díriú ar abairtí iomlána;

‘An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?’ in áit an focal ‘leithreas’ amháin;

‘An féidir liom leabhar leabharlainne a fháil?’

‘tá m’obair déanta’

‘tá ceist agam’

‘tá a fhios agam’

Mheasamar go bhfuil tábhacht le Gaeilge mar theanga neamhfhoirmiúil sa rang, agus ag na páistí ag dul ar theachtaireachtaí go dtí an oifig, idir ranganna….

Clár scríbhneoireachta Gaeilge le bunadh sna ranganna.

Polasaí maidir le scrúdú cumas Gaeilge na bpáistí le forbairt.

Féidearachtaí acmhainní Gaeilge don clárbán a fhiosrú, www.scoilnet.ie, www.seomraranga.ie, Bun go Barr ar chláridirghníomhach.

Athbhreithniú déanta ag cruinniú foirne/ Cruinniú Boird ar an 18ú Aibréan 2013.

Athbhreithniú 2016-‘17

 Rinneadh ath-bhreithniú ar ár bplean Gaeilge ag cruinniú foirne i mBealtaine 2016 agus cuireadh i gcrích é ag cruinniú i Méan Fómhair 2016.

Buaic-phointí

D’éirigh linn na príomh-spriocanna sa phlean deireannach a bhaint amach.  Measann foireann na scoile go bhfuil dul chun cinn mór a dhéanamh maidir le labhairt agus scríbhneoireacht na Gaeilge sa scoil.

Clár nua digíteacha ‘Bua na Cainte’ tugtha isteach sna bunranganna.

I measc na bpríomh bua phointí a mheasamar a bhfuil dul chun cinn mór a dhéanamh ná maidir le hamhráin, paidreacha, beannachtaí coitianta Gaeilge a chanadh ‘s a rá ag na tionóil scoile ags in sna ranganna.

Táimid ag díriú go mór ar na páistí abairtí iomlána agus feicimid dul chun cinn mór anseo.

Táimid ag déanamh dul chun cinn dearfach chun cinn dearfach maidir leis an Ghaeilge a chomhtháthú le hábhair eile, mar Corpoideachais/ Ealaín/Ceol/Drámaíocht agus agallaimh/O.S.P.S/ Ceol an Aifrinn, agus ár dtionóil scoile a bhainistiú tré Ghaeilge.

Táimid ag déanamh measanú foirmiúil ar chumas na bpáistí i nGaeilge; trialacha Gaeilge Dhroim Conrach sna ranganna.  Cuirtear toradh an mheasúcháin se oar fail do na tuismitheoirí gach bliain.

Thosaíomar ar úr-scéalta agus leabhairí breise Gaeilge a aimsiú do rang a trí go rang a sé.

Táimid ag glacadh páirt i gcomórtaisí taobh amuigh d’am scoile le roinnt blianta anois.  I 2016, ghlac timpeall caoga scoláire páirt i gcomórtaisí Céim Aniar sna Dúnaibh agus in imeachtaí ‘Réalt Uladh’ in LYIT.

Ghlac iomlán na ndaltaí páirt i Scríobh Leabhar Gaeilge’ le roinnt blianta anuas.

Díriú ar abairtí iomlána;

‘An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?’ in áit an focal ‘leithreas’ amháin;

‘An féidir liom leabhar leabharlainne a fháil?’

‘tá m’obair déanta’

‘tá ceist agam’

‘tá a fhios agam’

Mheasamar go bhfuil tábhacht le Gaeilge mar theanga neamhfhoirmiúil sa rang, agus ag na páistí ag dul ar theachtaireachtaí go dtí an oifig, idir ranganna….

Clár scríbhneoireachta Gaeilge le bunadh sna ranganna.

Polasaí maidir le scrúdú cumas Gaeilge na bpáistí le forbairt.

Féidearachtaí acmhainní Gaeilge don clárbán a fhiosrú, www.scoilnet.iewww.seomraranga.ie, Bun go Barr ar chláridirghníomhach.

Tréimhse an Phlean seo.

Tá súil againn cur leis an dul chun cinn atá thuasluaite.

Le cur le háiseanna Gaeilge na scoile/’anmúinteoir.ie’ á thriáil againn…..

Cuirfimid leis na h-úrscéalta a thugamar isteach faoin bplean dheireannach agus leathnú a dhéanamh ar áiseanna léitheoireachta Gaeilge sa leabharlann agus sna ranganna (Bun os Cionn le Ruairí, Cad a tharla don Eolaí Óg, An Múinteoir Nua….)

Tuilleadh forbairt le déanamh faoi snáithí difriúla, mar shampla, Filíocht ranga, le filíocht de ghlan-mheabhair san áireamh.

Ag díriú ar dhearcadh fábharach a chothú I measc na ndaltaí uilig, agus acmhainne san áireamh……daltaí a bhfuil eisceacht faighte ag cuid acu ó bheith ag foghlaim teanga sa bhreis ars coil.

Daltaí ag bronnadh Gaeilgeoirí na Seachtaine ‘s eile.

Ag díriú ar úsáid na Gaeilge in Aistear.

 

Freisin, tá scéim phíolóta nua ‘Gaelbhratach’ a reachtáil ag Gael Linn do scoileanna na tire.  Fuaireamar deis páirt a ghlacadh sa scéim agus ghnóthaigh muid teastas don obair a rinneamar I mBliain a hAon den scéim.  Measann foireann na scoile go raibh tionchar dearfach ag an scéim se oar an nGaeilge sa scoil agus tá uainn leanúint le Bliain a Dó agus a Trí den scéim.

Táimid ag díriú ar roinnt spriocanna don scéim seo.

-Rannta, Amhráin, CluichíFáinneacha, Cluichí Bos ‘ Lámh

-An Tionól Scoile

-Amhrán na bhFiann

-Bainistíocht ranga

-Tráthanna Ceisteanna & téarmaíocht/cén sliabh/cnoc/tír/abhainn…..is mó/is airde srl/ag cumadh ceisteanna/ ag obair I ngrúpaí

-Frásanna/ Nathanna na Seachtaine

-Gaeilgeoir na Seachtaine a bhronnadh

-Fógraí scoilei I nGaeilge/ fógraí ar an idir-chom/ leathnú ar úsád na Gaeilge ar chlár digíteacha na scoile/ blag gaeilge do Gaelbhratach

-Karaoke tré Ghaeilge

24ú Méan Fómhair 2016.

I bhfeidhm go dtí Samhain 2019, nó níos luaithe más gá.

 

 

 • School Holidays

  • Enrolment 2022/2023
   Please contact the School Office for up to date enrolment information.

   Enrolment Application for Mainstream Classes (click below).

   Enrolment-Application-Form-2022/23-school-year (11)
  • Christmas & New Year Break
   The school will close on Wednesday 21st December 2022, which will be the final
   day of the school term (12 Noon Closure).
   We will re-open on Thursday 5th January 2023.
  • St Brigid's Day Bank Holiday (New Public Holiday)
   The school will be closed for pupils on Monday 6th February 2023.
  • February Mid-Term
   We will close on Thursday 16th February 2023 and Friday 17th
   February 2023
  • St Patrick's Day
   The school will be closed on Friday 17th March 2023.
  • Easter 2023
   We will close on Friday 31st March 2023, which will be the final day of
   the school term (unless changes are required as part of contingency
   arrangements to make up for time lost due to unforeseen school closures. Where
   contingency arrangements are required a school authority may reduce the length
   of the Easter break by remaining open up to and including Wednesday 5th April
   2023).
   We will re-open on Monday 17th April 2023.
  • May Bank Holiday
   The school will be closed on Monday 1 May 2023.
  • June Bank Holiday
   The school will close for pupils on Monday 5 June 2023.